................................................................ Διαδικτυακή Εφημερίδα με καθημερινή ενημέρωση για τον πολίτη ..............................................................
______________________________________________________________________________________________________________________
* Εβδομαδιαία ειδησεογραφική, οικονομική Eφημερίδα από το 1993 * Σύμβουλος Έκδοσης: Πάνος Σ. Αϊβαλής, - email: athenspress1@gmail.com
________________________________________________________________________________________________________________________

*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..."Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει νά 'χει η ζωή: το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό.Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρνεται πίσω απ' τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη................................................................................................................ Νίκος Μπελογιάννης [1915-1952]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Στο 24,4% η ανεργία - 1.216.410 Έλληνες χωρίς δουλειά
Στο 24,4% η ανεργία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οι άνεργοι έχουν φτάσει τους 1.216.410, αφού όπως υπολογίστηκε, μέσα μέσα σε έναν χρόνο περίπου 1.000 πολίτες έχαναν κάθε ημέρα την εργασία τους.
Ειδικά για τους νέους έως 24 ετών, η ανεργία εκτοξεύθηκε στο 55% (από το 44,4% τον Ιούνη του 2011), ενώ στην πλέον παραγωγική ηλικιακή ομάδα (25- 34 ετών), η ανεργία έφτασε στο 32,1%. Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 35- 44 ετών (21,3% από 14%), 45- 54 ετών (17,9% από 11,8%), 55- 64 ετών (13% από 8,1%) και 65- 74 ετών (4,5% από 2,4%).
Οι άνεργοι ανήλθαν τον Ιούνιο εφέτος σε 1.216.410 άτομα, αύξηση δηλαδή κατά 358.334 άτομα σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο(αύξηση 41,8%).
Οι απασχολούμενοι είναι 3.766.415, αριθμός που μειώθηκε κατά 8,7% από τον Ιούνιο του 2011 (358.340 άτομα λιγότερα).
Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.372.097 άτομα, αύξηση 0,6% σε σχέση με πέρυσι (δηλαδή κατά 20.194 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο).
Όσον αφορά τις περιοχές που πλήττονται από την ανεργία, πρώτη είναι η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία που συγκεντρώνει ποσοστό 26,3%, δεύτερη Μακεδονία και Θράκη με ποσοστό 25,4%, και ακολουθούν Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (24,8%), Αττική (23,7%), Κρήτη (22,9%), Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα-Ιόνια νησιά (22,4%) και τέλος Αιγαίο με 22,3%.
Η ανεργία πλήττει περισσότερο τις γυναίκες φτάνοντας στο 28% από το 21% του προηγούμενου χρόνου, όμως αυξήθηκε και το ποσοστό των ανδρών, από το 14,5% το 2011, το ποσοστό έφθασε στο 21,7% φέτος.

_______________________
*από το:  E-Radio.gr Blog 

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Τελικά ακούν το Λαό;

γράφει ο Íßêïò Ä. Êáâïõñßíïò*
Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá óôç ÷þñá
ìáò æïýìå ðñùôüãíùñåò
êáôáóôÜóåéò, äýóêïëåò áðü
êÜèå Üðïøç. ÂëÝðïõìå ïéêïãÝíåéåò
íá êáôáóôñÝöïíôáé, åðé÷åéñÞóåéò
íá ÷ñåïêïðïýí,
íÝïõò áíèñþðïõò íá îåíéôåýïíôáé
êáé ðïëëÜ Üëëá. Ç ôý÷ç
ôçò ÷þñáò êáé êáô’ åðÝêôáóç
êáé ôïõ ëáïý åßíáé óôá ÷Ýñéá
ôùí ðïëéôéêþí ðïõ áðïöáóßæïõí
ãéá ôï ðþò ç ÷þñá èá
âãåé áðü ôï äýóêïëï êáé ìáêñý
ôïýíåë óôï ïðïßï Ý÷åé
ìðåé. Óôéò ôåëåõôáßåò äýï åêëïãéêÝò
áíáìåôñÞóåéò ï ëáüò
Ýäåéîå ôçí áðïãïÞôåõóÞ
ôïõ ðñïò ôá êüììáôá êáé ôïõò
ðïëéôéêïýò, ðïõ ôïõò èåþñçóå
êýñéá õðåýèõíïõò ãéá ôç
äçìéïõñãßá üëçò áõôÞò ôçò
êáôÜóôáóçò. Åßäáìå ìåãÜëá
ðïóïóôÜ êïììÜôùí íá ãêñåìßæïíôáé,
åßäáìå íá ðñïóöåýãåé
ï ëáüò óå Üêñá êáé ðéóôÝøáìå
ðñïò ôï ðáñüí üôé êÜðïéïé
èá ëÜìâáíáí óïâáñÜ ôá
ìçíýìáôá ôçò êÜëðçò. Äõóôõ÷þò,
üìùò, âëÝðïõìå ôá áíôßèåôá.
ÁöïñìÞ ãéá ôï ó÷üëéü
ìïõ, ï ïñéóìüò ôùí ãåíéêþí
ãñáììáôÝùí áëëÜ êáé Üëëùí
äéåõèõíôéêþí óôåëå÷þí óôç
äïìÞ ôïõ êñáôéêïý ìç÷áíéóìïý.
¼ëïõò áõôïýò ðïõ ï
ëáüò Üöçóå åêôüò ÂïõëÞò
Þñèáí áõôïß ðïõ «ìðÞêáí ìÝóá
» íá ôïõò áíôáìåßøïõí êáé
íá ôïõò äþóïõí èÝóåéò-êëåéäéÜ.
ÔåëéêÜ, åßôå èÝëåé åßôå äåí
èÝëåé ï ëáüò êÜðïéïõò, ôï
«óýóôçìá» Ý÷åé áðïöáóßóåé
íá ôïõò ÷ñçóéìïðïéÞóåé Þ áîéïðïéÞóåé,
Þ üðùò áëëéþò
èÝëåôå íá ôï ðïýìå. Ïé ßäéïé
Üíèñùðïé áíáêõêëþíïíôáé,
áõôïß ðïõ ïäÞãçóáí ôç ÷þñá
óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç, êáé
äõóôõ÷þò äåí áîéïðïéïýíôáé
íÝïé êáé Üíèñùðïé ôçò áãïñÜò,
þóôå íá äïýìå êÜôé íá
áëëÜæåé. ÐñÝðåé üëïé íá Ý÷ïõí
ðåñÜóåé áðü êÜðïéï øçöïäÝëôéï
þóôå íá ëÜâïõí èÝóç.
Êáé Ýôóé, ç âïýëçóç ôïõ
ëáïý ðåôÜãåôáé óôïí êÜëáèï
ôùí á÷ñÞóôùí!

____________________________
* Ðôõ÷éïý÷ïò Ïéêïíïìéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ ÐåéñáéÜ
**αναδημοσίευση από την εφημερίδα  "ΤΟ ΠΑΡΟΝ" Κυριακή 29 Ιουλίου 2012


Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Επέστρεψε ο δακτύλιος και μαζί του οι...κλήσεις


Ο δακτύλιος επιστρέφει στη ζωή των οδηγών που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας, αλλά από φέτος θα είναι κάπως διαφορετικός. Και κυρίως είναι «πράσινος»! 

Στο μικρό δακτύλιο επιτρέπεται, χωρίς περιορισμό, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και των φορτηγών οχημάτων κάτω των 2,2 τόνων, εφόσον είναι τεχνολογίας Euro 5 ή μεταγενέστερης και εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140g/km. Το ίδιο ισχύει και για τα υβριδικά αυτοκίνητα.


Για τα υπόλοιπα ΙΧ που θα κινούνται εντός του μικρού δακτυλίου θα ισχύει το γνωστό μας «μονά – ζυγά». 

Τα όρια το Δακτυλίου θα είναι: Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ - Μεσογείων - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Σπ. Μερκούρη - Βρυάξιδος -Υμηττού - Ηλ. Ηλιού - Α. Φραντζή – Λ. Συγγρού - Χαμοστέρνας - Πειραιώς - Ι. Οδός -Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη - Πατησίων - Αλεξάνδρας.

Ο δακτύλιος θα ισχύει από Δευτέρα έως Πέμπτη 07.00 με 20.00, Παρασκευή 07.00 με 15.00. Δε θα ισχύει Σαββατοκύριακα, αργίες και τις ημέρες που απεργούν τα ΜΜΜ.

Στους δρόμους που περικλείονται από το δακτύλιο επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των Ι.Χ., καθώς και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους (μονά – ζυγά).
Για τα οχήματα των μονίμων κατοίκων του εσωτερικού δακτυλίου προβλέπονται ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου.
Όσοι... «συλληφθούν» να κινούνται παράνομα στο δακτύλιο θα τιμωρούνται με πρόστιμο 200€.
Εξαιρέσεις 
Και φέτος, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να προμηθευτεί ειδική άδεια κυκλοφορίας στον δακτύλιο από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 με 14:00 και Σάββατο 08.00 με 12.00, στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, (Θ. Δηλιγιάννη 24-26, 5ος όροφος) ή στο fax 210-5284013.

Οι άδειες κυκλοφορίας στον ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ που είχαν χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για το έτος 2011-2012, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 12-7-2013, εκτός αν υπάρξει αίτημα ανάκλησης από τον ενδιαφερόμενο ή τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

__________________________________

UNICEF: Κάντε τον ψηφιακό κόσμο ασφαλέστερο για τα παιδιά - αυξάνοντας παράλληλα την πρόσβαση στο διαδίκτυο προς όφελος των πιο μειονεκτούντων

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2017 UNICEF: Κάντε τον ψηφιακό κόσμο ασφαλέστερο για τα παιδιά - αυξάνοντας παράλληλα την πρόσβαση στο διαδ...